Diweddariad; Straen Newydd Covid-19 a gwybodaeth am warchod (shielding)

22 Rhagfyr 2020 

Rwy’n mawr obeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac iach ac yn cael rhywfaint o egwyl dros gyfnod yw ŵyl.

Mae rhai aelodau wedi cysylltu i fynegi pryder am fis Ionawr gydag ymddangosiad y straen newydd o Covid-19 ym mhob rhan o Gymru. Roeddwn am eich hysbysu y bydd UCAC yn cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y gwyliau ac yn ymateb i bob gohebiaeth ganddynt.

Yn ogystal rydym wedi derbyn datganiad ysgrifenedig heddiw gan Lywodraeth Cymru sy’n son am y rheini sydd yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol – sef y grŵp hwnnw o bobl a oedd yn gwarchod (shielding) yn flaenorol.  Mae’r cyngor yn nodi na ddylai’r unigolion yma fynychu safleoedd gwaith tu allan i’r cartref.

Darllen mwy

Datganiad y Gweinidog Addysg: Ymateb

11 Rhagfyr 2020 

Mae UCAC yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru  i symud ysgolion uwchradd a cholegau Cymru i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o’r 'ymdrech genedlaethol i atal trosglwyddo’r coronafeirws'. Mae’n benderfyniad doeth sy’n ymateb i’r pryderon sydd wedi eu codi gan UCAC ac yn ymateb i gyngor y Prif Swyddog Meddygol.

Fodd bynnag, rydym yn siomedig nad oedd penderfyniad cyffelyb wedi ei wneud ar lefel cenedlaethol ar gyfer y sector cynradd. canlyniad hynny yw anghysondebau ac ansicrwydd ar draws Cymru o ran trefniadau gan awdurdodau lleol.

Darllen mwy

UCAC yn gofyn i Lywodraeth Cymru ystyried dysgu o bell wythnos ola’ tymor

25 Tachwedd 2020 

Mae undeb addysg UCAC wedi ysgrifennu at Gweinidog Addysg heddiw i ofyn iddi ystyried pa opsiynau sydd ar gael i leihau’r risgiau o ddisgyblion a staff yn gorfod hunan-ynysu dros y Nadolig. Un opsiwn fyddai cau safleoedd ysgolion a cholegau addysg bellach ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr gan sicrhau dysgu-o-bell ar gyfer wythnos ola’r tymor.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae aelodau UCAC wedi ymateb i holiadur dros y penwythnos â 75% o’r ymatebion o blaid dysgu-o-bell ar gyfer wythnos ola’r tymor cyn y Nadolig, er mwyn diogelu dysgwyr a staff.

Darllen mwy

Croesawu canslo arholiadau – ond angen eglurder ar frys

10 Tachwedd 2020 

Mae undeb addysg UCAC wedi croesawu penderfyniad y Gweinidog Addysg heddiw i ganslo arholiadau allanol ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn ystod haf 2021, ac i roi trefniadau asesu amgen yn eu lle.

Dywedodd Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC “Bydd y cyhoeddiad hwn yn rhyddhad o’r mwyaf i ysgolion ledled Cymru. Nid oes modd amgyffred cynnal arholiadau allanol mewn modd sy’n rhoi tegwch i ddisgyblion dan yr amgylchiadau presennol ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd yr amodau’n caniatáu hynny yn yr haf.

“Mae’r penderfyniad hwn yn golygu y bydd trefniadau amgen yn eu lle ac na fydd angen gwneud newidiadau disymwth, funud olaf, ac mae hynny i’w groesawu’n fawr iawn.

Darllen mwy