Pryderon UCAC am asesiadau allanol yn yr haf

15 Ionawr 2021 

Ddoe, ysgrifennodd UCAC at Gymwysterau Cymru i fynegi pryderon difrifol am unrhyw ymgais i gynnal asesiadau allanol, yn lle arholiadau, cyn diwedd y flwyddyn ysgol hon.

Mae UCAC yn gadarn o’r farn bod angen cyhoeddiad ar fyrder ar y trefniadau ar gyfer asesiadau’r haf. Rhaid i’r trefniadau hynny fod yn ddigyfnewid ac yn gallu gwrthsefyll y sefyllfa waethaf o ran diffyg addysg wyneb-yn-wyneb dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod.

Darllen mwy

UCAC yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor y Senedd ar Covid-19

15 Ionawr 2021 

Ar 14 Ionawr, bu Rebecca Williams, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC gerbron Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru i drafod effaith Covid-19 ar ysgolion.

Roedd y sesiwn arlein, gyda chynrychiolwyr o 7 undeb sy’n cynrychioli staff ysgolion, yn edrych ar:

  • y tymor byr: tra bod ysgolion ar gau i’r rhan fwyaf o ddisgyblion
  • y tymor canolig: ail-agor ysgolion
  • y tymor canolig i hir: lles disgyblion a chynnydd academaidd

Darllen mwy

Croesawu penderfyniad ar sail feddygol

08 Ionawr 2021 

Mae UCAC yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru heddiw na ddylai ysgolion a cholegau ddysgu wyneb yn wyneb am y tro.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’r penderfyniad wedi’i seilio ar wybodaeth feddygol ac yn cadw at egwyddor allweddol y Gweinidog Addysg mai ‘tystiolaeth a gwybodaeth’ yw’r unig fodd o ennill ‘hyder rhieni, staff a myfyrwyr’.

“Bydd datganiad cynnar yn rhoi peth cyfle i ysgolion a cholegau gynllunio ymlaen llaw ar gyfer sicrhau addysg ar gyfer disgyblion a myfyrwyr. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i rieni wneud trefniadau priodol gan gofio y bydd nifer sylweddol o staff ysgol eu hunain yn rhieni.

Darllen mwy