CYFLE I DRAFOD LLES A RHANNU ARFER DDA

 

Gorffennaf 2024

Mae lles staff yn ein hysgolion yn hollbwysig. Beth am ymuno â sesiwn rithiol a drefnir gan Education Support i rannu, trafod, dysgu a myfyrio ar les staff?  Bydd y sesiwn a gynhelir ddydd Mawrth 9 Gorffennaf rhwng deuddeg o'r gloch ganol dydd i un o'r gloch yn darparu adnoddau a syniadau ymarferol, gwybodaeth am iechyd meddwl a lles.  Bydd hefyd yn gyfle da i drafod a rhannu arfer da.  Thema'r sesiwn fydd 'Mae gwyliau'r haf ar ddechrau: gadewch i ni ddathlu' a bydd y pwyslais ar flaenoriaethu hunanofal yn ystod yr haf hwn, yn ogystal â myfyrio ar les staff yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

 Mae rhagor o wybodaeth a’r ddolen gofrestru ar gael yma: https://www.educationsupport.org.uk/news-and-events/events/wellbeing-network-for-schools-in-wales/ 

 

DOSBARTH MEISTR - YMDDYGIAD DISGYBLION A MEITHRIN GWYDNWCH

Mehefin 2024 

Pwnc sy'n codi ei ben yn aml y dyddiau hyn yw ymddygiad a disgyblaeth.  Mae Education Support yn cynnal dosbarth meistr ar-lein i athrawon ddydd Mawrth yr ail o Orffennaf rhwng hanner awr wedi naw a deuddeg o'r gloch ar ymddygiad a meithrin gwydnwch.   Isod, ceir mwy o wybodaeth am y gweithgaredd: 

Gall staff ysgolion yng Nghymru gofrestru ar gyfer dosbarth meistr wedi’i ariannu ‘Torri’r Cylch Trawma: Ymddygiad Disgyblion a Meithrin Gwydnwch’ ar ail o Orffennaf rhnwg 9.30a 12.00 o'r gloch. 

 

Mae’r dosbarth meistr rhithwir hwn yn cael ei lywio gan ein dealltwriaeth gynyddol o’r system nerfol ddynol, mae’n cynnig arweiniad ar beth i’w wneud i aros yn oedolyn diogel pan fo disgyblion yn dangos ymddygiad heriol. Mae hefyd yn rhannu fframwaith lles ymarferol ar gyfer meithrin gwydnwch gwirioneddol ac iechyd da i bawb mewn ysgolion.

 

Os ydych yn aelod o staff ysgol yng Nghymru, gallwch gofrestru nawr i sicrhau eich lle, a ariennir heb unrhyw gost i chi: https://www.eventbrite.co.uk/e/breaking-the-trauma-cycle-pupil-behaviour-and-building-resilience-tickets-915232865137?aff=oddtdtcreator

CYFARFOD AG YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS ADDYSG

Mehefin 2024 

Yn dilyn newidiadau yng Nghabinet Llywodraeth Cymru, roedd UCAC yn falch o’r cyfle o gael cyfarfod â Lynne Neagle yr Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Addysg.  Yn ystod y cyfarfod, cafwyd cyfle i drafod nifer o faterion sy’n peri gofid i’n haelodau ar hyn o bryd.

CYLLID

Mae sefyllfa gyllidol ein hysgolion yn peri pryder ac ysgolion di-rif yn gorfod chwilio am arbedion.  Canlyniad hyn, wrth gwrs, yw llai o adnoddau, llai o staff a llai o gyfleoedd i’n disgyblion, a hyn mewn cyfnod lle bo ysgolion yn gorfod mynd i’r afael â newidiadau chwyldroadol. 

LLWYTH GWAITH

Yn wyneb cwricwlwm newydd i Gymru, y ddeddf ADY newydd, cymwysterau newydd i ddysgwyr 14-16 oed, mae llwyth gwaith athrawon yn affwysol.  Er bod trafodaethau ar y gweill a gweithgorau wedi’u sefydlu i geisio ymdrin â’r broblem hon, hyd yma ni welwyd llawer o newidiadau ar lawr gwlad.  Rhaid gwneud mwy na siarad am y mater hwn ac mae’n bwysig bod camau ymarferol ar waith i sicrhau gwell telerau gwaith i athrawon ac er mwyn denu mwy i’r proffesiwn. 

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY)

Un o’r meysydd sydd wedi ychwanegu’n sylweddol at lwyth gwaith athrawon yw’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.  Mae’r gofynion ar athrawon ac ar y cydlynydd (CADY) yn benodol yn sylweddol.  Hyd yma, ni bennwyd graddfa gyflog nac amodau gwaith penodol i’r rôl bwysig hon.  O ganlyniad, gwelwyd unigolion lu yn rhoi’r gorau i’w swyddi a rhai hyd yn oed yn gadael y proffesiwn oherwydd maint y gofynion.  Mae’r Ddeddf newydd yn peri heriau ac mae hyn yn cael ei gydnabod mewn sectorau y tu hwnt i fyd addysg.  Er lles dysgwyr a staff, mae’n rhaid gwneud rhywbeth ar fyrder.

GWEITHLU CYFRWNG CYMRAEG A STATWS Y GYMRAEG

Mae sicrhau gweithlu digonol ar gyfer y dyfodol yn allweddol ond yn heriol, ac mae sicrhau gweithlu cyfrwng Cymraeg hyd yn oed yn fwy heriol.  Rhaid gwneud y proffesiwn yn ddeniadol i’n pobl ifanc, gan gynnwys sicrhau fod digon o gyfleoedd i hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn ogystal, angen gwneud pob ymdrech i weld ysgolion dwyieithog a Saesneg eu cyfrwng yn symud ar hyd y continwwm ieithyddol. Er mwyn gwireddu uchelgais y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae’n rhaid gweithredu a chymryd camau breision.   

Cafwyd cyfle hefyd i fynegi ein barn ynghylch natur y ddarpariaeth Gymraeg.  Nid cyflwyno’r iaith ar gyfer llwyddo mewn arholiadau neu berfformio yw’r nod, ond sicrhau bod gennym unigolion fydd yn defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd  mewn bywyd a gwaith. 

CYMWYSTERAU 14-16

Wrth wynebu cymwysterau newydd ar gyfer disgyblion 14-16 oed, rhaid sicrhau cefnogaeth a hyfforddiant proffesiynol amserol a digonol ac o’r radd flaenaf i bawb a fydd yn cyflwyno’r cyrsiau newydd.  Pwysleisiwyd pa mor bwysig yw sicrhau bod yr adnoddau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi ar yr un adeg â’r adnoddau cyfatebol yn y Saesneg a rhoddwyd enghreifftiau o adegau pan na fu hyn yn wir. 

YMDDYGIAD A DISGYBLAETH

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, gwelwyd dirywiad amlwg o ran ymddygiad disgyblion ac mae digwyddiadau diweddar wedi tanlinellu’r angen dybryd i fynd i’r afael â phroblemau disgyblaeth yn ein sefydliadau addysgol.  Mae angen rhywbeth mwy na ‘phecyn cymorth’ er mwyn sicrhau bod ein hysgolion yn llefydd diogel i’n dysgwyr ac i’n staff. 

 Y DYFODOL 

Cafwyd gwrandawiad parchus ac ymddangosai’r Ysgrifennydd Cabinet i gytuno â’r sylwadau.  Ymhen ychydig ni fydd hi’n ‘newydd yn y swydd’ a’r gobaith yw y byddwn cyn pen dim, yn ei gweld yn amlwg yn datgan ei chefnogaeth ac yn gweithredu’n gadarnhaol dros athrawon.  Ei geiriau yn y Senedd ar ddechrau ei chyfnod yn y swydd oedd mai ei ‘man cychwyn bob amser fydd lles mwyaf ein dysgwyr, ac yn enwedig ein plant a'n pobl ifanc’.  Gobeithio y bydd yn sylweddoli bod lles athrawon a staff ysgolion ynghlwm wrth les disgyblion.  Amser a ddengys!

 

CYMORTH I ATHRAWON - GWASANAETH EDUCATION SUPPORT

Mehefin 2024 

Peidiwch ag anghofio - mae cymorth ar gael gan Education Support! Cofrestrwch ar gyfer eu gwasanaethau llesiant sydd wedi'u cynllunio ar gyfer staff ysgol yng Nghymru yn union fel chi.  Mae'r gwasanaethau hyn wedi eu hariannu, felly nid oes angen i chi boeni am y gost. 

 Dyma rai o'r gwasanaethau sydd ar gael: 

Rhowch iechyd meddwl a llesiant staff wrth galon diwylliant eich ysgol! Cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant yng Nghymru a darganfod sut y gallwch gael gafael ar gyngor arbenigol gan gynghorydd llesiant ysgolion rhanbarthol.


•    Goruchwyliaeth broffesiynol: ar gyfer arweinwyr ysgol – cofrestrwch, heb unrhyw gost 

Canolbwyntiwch ar eich rôl fel arweinydd ym maes addysg. Dewch ag unrhyw bryderon sydd gennych am ddiwylliant yr ysgol, dynameg tîm, aelodau staff, myfyrwyr neu chi eich hun, a'u rhannu gyda goruchwyliwr cymwys a phrofiadol. Cofrestrwch nawr heb unrhyw gost i chi.

Cadwch lygad ar wefan Education Support am weithdai a dosbarthiadau meistr sy'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant staff. Gallwch gadw lle yn rhad ac am ddim!


Gallwch hefyd edrych ar y pecyn cymorth diweddaraf o adnoddau - mae'r pecyn am ddim i staff ysgolion yng Nghymru - cliciwch ar y ddolen i gael mynediad at y pecyn. 

A chofiwch, mae llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar gael gan Education Support.  Mae'r llinell hon yn cael ei staffio gan gwnselwyr cymwys 24/7, 7 niwrnod yr wythnos.  Dyma'r rhif ffôn -  08000 562 561.

DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH - ADNODDAU

Mai 2024 

Wrth i'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd agosáu, beth am fanteisio ar y cyfle euraid hwn i ddysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth.  Mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi paratoi pecyn o wersi a gweithgareddau sy'n barod i'w defnyddio, er mwyn dysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth mewn modd cyffrous ac arloesol.  Os hoffech dderbyn pecyn adnoddau AM DDIM, cwblhewch y ffurflen gofrestru  - https://bit.ly/3QzfY48   

I lenwi'r ffurflen yn y Gymraeg, dewiswch 'Cymraeg' yn y ddewislen sydd yng nghornel dde y ffurflen.  

Mae'r adnoddau, sy'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm i Gymru, yn cynnwys tasgau amrywiol sy'n addas ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd.