UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma. 

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.


Rhaglen hyfforddiant UCAC 2023-24

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG45hkHbqVKa8cXoYH0Dy9c554_CptA1OnrPmmJ5LUkeP7lA/viewform

Chwilio am swydd

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG45hkHbqVKa8cXoYH0Dy9c554_CptA1OnrPmmJ5LUkeP7lA/viewform

Dechrau ar eich gyrfa

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

NEWYDDION

CYFARFOD AG YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS ADDYSG

Mehefin 2024 

Yn dilyn newidiadau yng Nghabinet Llywodraeth Cymru, roedd UCAC yn falch o’r cyfle o gael cyfarfod â Lynne Neagle yr Ysgrifennydd Cabinet newydd dros Addysg.  Yn ystod y cyfarfod, cafwyd cyfle i drafod nifer o faterion sy’n peri gofid i’n haelodau ar hyn o bryd.

CYLLID

Mae sefyllfa gyllidol ein hysgolion yn peri pryder ac ysgolion di-rif yn gorfod chwilio am arbedion.  Canlyniad hyn, wrth gwrs, yw llai o adnoddau, llai o staff a llai o gyfleoedd i’n disgyblion, a hyn mewn cyfnod lle bo ysgolion yn gorfod mynd i’r afael â newidiadau chwyldroadol. 

LLWYTH GWAITH

Yn wyneb cwricwlwm newydd i Gymru, y ddeddf ADY newydd, cymwysterau newydd i ddysgwyr 14-16 oed, mae llwyth gwaith athrawon yn affwysol.  Er bod trafodaethau ar y gweill a gweithgorau wedi’u sefydlu i geisio ymdrin â’r broblem hon, hyd yma ni welwyd llawer o newidiadau ar lawr gwlad.  Rhaid gwneud mwy na siarad am y mater hwn ac mae’n bwysig bod camau ymarferol ar waith i sicrhau gwell telerau gwaith i athrawon ac er mwyn denu mwy i’r proffesiwn. 

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY)

Un o’r meysydd sydd wedi ychwanegu’n sylweddol at lwyth gwaith athrawon yw’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.  Mae’r gofynion ar athrawon ac ar y cydlynydd (CADY) yn benodol yn sylweddol.  Hyd yma, ni bennwyd graddfa gyflog nac amodau gwaith penodol i’r rôl bwysig hon.  O ganlyniad, gwelwyd unigolion lu yn rhoi’r gorau i’w swyddi a rhai hyd yn oed yn gadael y proffesiwn oherwydd maint y gofynion.  Mae’r Ddeddf newydd yn peri heriau ac mae hyn yn cael ei gydnabod mewn sectorau y tu hwnt i fyd addysg.  Er lles dysgwyr a staff, mae’n rhaid gwneud rhywbeth ar fyrder.

GWEITHLU CYFRWNG CYMRAEG A STATWS Y GYMRAEG

Mae sicrhau gweithlu digonol ar gyfer y dyfodol yn allweddol ond yn heriol, ac mae sicrhau gweithlu cyfrwng Cymraeg hyd yn oed yn fwy heriol.  Rhaid gwneud y proffesiwn yn ddeniadol i’n pobl ifanc, gan gynnwys sicrhau fod digon o gyfleoedd i hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn ogystal, angen gwneud pob ymdrech i weld ysgolion dwyieithog a Saesneg eu cyfrwng yn symud ar hyd y continwwm ieithyddol. Er mwyn gwireddu uchelgais y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae’n rhaid gweithredu a chymryd camau breision.   

Cafwyd cyfle hefyd i fynegi ein barn ynghylch natur y ddarpariaeth Gymraeg.  Nid cyflwyno’r iaith ar gyfer llwyddo mewn arholiadau neu berfformio yw’r nod, ond sicrhau bod gennym unigolion fydd yn defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd  mewn bywyd a gwaith. 

CYMWYSTERAU 14-16

Wrth wynebu cymwysterau newydd ar gyfer disgyblion 14-16 oed, rhaid sicrhau cefnogaeth a hyfforddiant proffesiynol amserol a digonol ac o’r radd flaenaf i bawb a fydd yn cyflwyno’r cyrsiau newydd.  Pwysleisiwyd pa mor bwysig yw sicrhau bod yr adnoddau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi ar yr un adeg â’r adnoddau cyfatebol yn y Saesneg a rhoddwyd enghreifftiau o adegau pan na fu hyn yn wir. 

YMDDYGIAD A DISGYBLAETH

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, gwelwyd dirywiad amlwg o ran ymddygiad disgyblion ac mae digwyddiadau diweddar wedi tanlinellu’r angen dybryd i fynd i’r afael â phroblemau disgyblaeth yn ein sefydliadau addysgol.  Mae angen rhywbeth mwy na ‘phecyn cymorth’ er mwyn sicrhau bod ein hysgolion yn llefydd diogel i’n dysgwyr ac i’n staff. 

 Y DYFODOL 

Cafwyd gwrandawiad parchus ac ymddangosai’r Ysgrifennydd Cabinet i gytuno â’r sylwadau.  Ymhen ychydig ni fydd hi’n ‘newydd yn y swydd’ a’r gobaith yw y byddwn cyn pen dim, yn ei gweld yn amlwg yn datgan ei chefnogaeth ac yn gweithredu’n gadarnhaol dros athrawon.  Ei geiriau yn y Senedd ar ddechrau ei chyfnod yn y swydd oedd mai ei ‘man cychwyn bob amser fydd lles mwyaf ein dysgwyr, ac yn enwedig ein plant a'n pobl ifanc’.  Gobeithio y bydd yn sylweddoli bod lles athrawon a staff ysgolion ynghlwm wrth les disgyblion.  Amser a ddengys!

 

CYMORTH I ATHRAWON - GWASANAETH EDUCATION SUPPORT

Mehefin 2024 

Peidiwch ag anghofio - mae cymorth ar gael gan Education Support! Cofrestrwch ar gyfer eu gwasanaethau llesiant sydd wedi'u cynllunio ar gyfer staff ysgol yng Nghymru yn union fel chi.  Mae'r gwasanaethau hyn wedi eu hariannu, felly nid oes angen i chi boeni am y gost. 

 Dyma rai o'r gwasanaethau sydd ar gael: 

Rhowch iechyd meddwl a llesiant staff wrth galon diwylliant eich ysgol! Cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant yng Nghymru a darganfod sut y gallwch gael gafael ar gyngor arbenigol gan gynghorydd llesiant ysgolion rhanbarthol.


•    Goruchwyliaeth broffesiynol: ar gyfer arweinwyr ysgol – cofrestrwch, heb unrhyw gost 

Canolbwyntiwch ar eich rôl fel arweinydd ym maes addysg. Dewch ag unrhyw bryderon sydd gennych am ddiwylliant yr ysgol, dynameg tîm, aelodau staff, myfyrwyr neu chi eich hun, a'u rhannu gyda goruchwyliwr cymwys a phrofiadol. Cofrestrwch nawr heb unrhyw gost i chi.

Cadwch lygad ar wefan Education Support am weithdai a dosbarthiadau meistr sy'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant staff. Gallwch gadw lle yn rhad ac am ddim!


Gallwch hefyd edrych ar y pecyn cymorth diweddaraf o adnoddau - mae'r pecyn am ddim i staff ysgolion yng Nghymru - cliciwch ar y ddolen i gael mynediad at y pecyn. 

A chofiwch, mae llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar gael gan Education Support.  Mae'r llinell hon yn cael ei staffio gan gwnselwyr cymwys 24/7, 7 niwrnod yr wythnos.  Dyma'r rhif ffôn -  08000 562 561.