Mudiadau’n cymell newid i’r Bil Cwricwlwm ac Asesu

19 Chwefror 2021 

Ar ddydd Gwener, 19 Chwefror, anfonodd chwe mudiad lythyr ar y cyd at y Gweinidog Addysg yn gofyn am newidiadau i Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Roedd y Gweinidog wedi gwrthod gwelliant i’r Bil fyddai’n creu Cod Dysgu’r Gymraeg ar un Continwwm, ond wedi awgrymu y gellid creu Fframwaith Iaith Gymraeg ac y gallai hwnnw fod yn statudol.

Mae’r chwe mudiad – sef Cymdeithas Ysgolion dros Addysg Gymraeg (CYDAG), Cymdeithas yr Iaith, Dyfodol i’r Iaith, Mudiad Meithrin, Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) ac UCAC yn cymell y Gweinidog i greu Fframwaith Iaith Gymraeg fyddai’n rhoi arweiniad a chanllaw clir ar sut i weithredu dull continwwm sy’n datblygu sgiliau disgyblion yn y Gymraeg i’r eithaf.

Darllen mwy

Pensiynau athrawon

09 Chwefror 2021 

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi adroddiad mewn ymateb i’r ymgynghoriad ar drefniadau pensiwn y sector gyhoeddus gan gynnwys pensiynau athrawon.

Yn dilyn newidiadau i drefniadau pensiwn 2015 bu dyfarniad cyfreithiol bod y cynlluniau newydd yn gwahaniaethu yn erbyn rhai grwpiau o weithwyr cyhoeddus. Mae’r Llywodraeth yn cyfeirio at 2015-2022 fel y cyfnod iawndal (remedy period).

Mae adroddiad y Llywodraeth wedi ei gyhoeddi yma:

Darllen mwy

Ail-agor ysgolion gyda chamau diogelu

05 Chwefror 2021 

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw y bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn dechrau dychwelyd i’r ysgol yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae’n gam positif bod Llywodraeth Cymru wedi rhannu’r dystiolaeth wyddonol a meddygol ddiweddaraf sy’n caniatáu i blant y Cyfnod Sylfaen ddychwelyd. Rydym yn croesawu’r ffaith bod mesurau ychwanegol wedi’u crybwyll i leihau risgiau ymhellach gan gynnwys profi cyson i staff a buddsoddiad mewn cyfarpar ac addasiadau.

Darllen mwy

Ail-agor graddol – angen camu’n ofalus

29 Ionawr 2021 

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw y gallai’r plant ieuengaf ddechrau dychwelyd i’r ysgol ar ôl hanner tymor mis Chwefror os bydd cyfraddau’r coronafeirws yn parhau i ostwng, dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC “Mae pawb yn awyddus i weld ysgolion a cholegau’n dychwelyd at ddysgu wyneb-yn-wyneb pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny – mae manteision lu i hynny o safbwynt plant, pobl ifanc, teuluoedd a staff.

“Croesawn y ffaith y bydd penderfyniad terfynol ynghylch unrhyw ddychweliad graddol a hyblyg yn cael ei wneud ar sail y dystiolaeth wyddonol a meddygol ddiweddaraf. Nodwn yr angen i sicrhau rhybudd digonol i ysgolion a cholegau fedru rhoi’r trefniadau priodol yn eu lle, a hynny cyn hanner tymor.

Darllen mwy

Angen eglurder cyn gynted â phosib

20 Ionawr 2021 

Mae UCAC yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru heddiw y bydd dysgwyr, yr haf yma, yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu goleg ar sail ystod o waith maent wedi’i gwblhau yn ystod eu cyrsiau TGAU, Uwch Gyfrannol neu Safon Uwch. Fodd bynnag, mae’r Undeb yn pryderu bod llawer o fanylion eto i’w pennu.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, “Graddau wedi’u pennu gan ysgolion a cholegau oedd yr unig benderfyniad oedd yn gwneud synnwyr bellach, felly rydyn ni’n croesawu’r datganiad. Bydd dileu’r gofyniad am unrhyw asesiadau allanol gorfodol yn rhyddhad o’r mwyaf i ddisgyblion ac i athrawon.

Darllen mwy