SENEDD IEUENCTID CYMRU

4 Gorffennaf 2023 

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn cynnal arolwg ar hyn o bryd ynghylch hyd y diwrnod ysgol.  Maent yn holi’r cwestiwn a oes digon o amser yn y diwrnod ysgol ar gyfer pob math o weithgareddau.  Yn ôl y bobl ifanc nid oes digon o amser weithiau ar gyfer pethau mwy creadigol neu gorfforol.  Mae’r arolwg yn holi barn pobl ifanc ac oedolion.   Rydym yn annog aelodau UCAC i lenwi’r arolwg i oedolion, drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 

 

https://seneddieuenctid.senedd.cymru/pwyllgorau/addysg-a-r-cwricwlwm-ysgol/

 

 Yn ôl yr arolwg:

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newid hyd y diwrnod ysgol mewn grwpiau oedran ysgol gynradd ac ysgol uwchradd i weld a allai hyn gael effaith gadarnhaol ar y canlynol:

-          Lles a hyder pobl ifanc

-          Y gefnogaeth sy’n cael ei rhoi i bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig (fel ardaloedd tlotach) i gyflawni yn eu man dysgu 

-          Sgiliau cymdeithasol a phersonol pobl ifanc

Mae rhai treialon wedi'u cynnal lle ychwanegwyd 5 awr at yr wythnos ysgol (mewn rhai treialon mae hyn wedi golygu awr ychwanegol y dydd, mewn eraill mae’r oriau wedi’u rhannu ar draws 4 diwrnod). Yn y treialon hyn roedd pobl ifanc yn mynychu'n wirfoddol ac nid oedd unrhyw dâl yn cael ei godi ar bobl ifanc na rhieni/gwarcheidwaid. Roedd enghreifftiau o’r math o weithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y treialon hyn yn cynnwys gweithgareddau corfforol, sesiynau i wella lles, a phrofiadau newydd efallai na fyddai pobl ifanc fel arfer wedi gallu eu fforddio, gan gynnwys pethau fel jiwdo, trin gwallt, celfyddydau digidol, gwyddbwyll, adrodd straeon, a gweithgareddau antur awyr agored.

Yn sicr byddai oblygiadau i athrawon a staff ysgolion pe bai hyd y diwrnod yn cael ei ymestyn.  Un o’r cwestiynau sy’n cael ei holi yw ‘Pwy ddylai fod yn gyfrifol am gynnal y mathau hyn o weithgareddau?’ ac ymhlith yr opsiynau mae ‘Staff mewn mannau dysgu (fel athro ysgol, neu gynorthwyydd addysgu)’

Ymhlith yr opsiynau a gynigir o ran pryd y dylid rhoi’r ‘amser ychwanegol’ at y diwrnod ysgol, ceir ystod o ddewisiadau, gan gynnwys ‘Cyn i wersi ddechrau yn y bore’ ‘Yn ystod amser cinio’ ac ‘Ar ôl i wersi orffen yn y prynhawn’ neu gyfuniad o’r rhain i gyd.

Gyda staff ysgol yn wynebu llwyth gwaith trwm a’r her i recriwtio a chadw athrawon yn dyfnhau, mae’n bwysig bod athrawon yn ‘dweud eu dweud’ ac yn mynegi eu barn am y cynigion sydd gerbron. 

Nid yw’n arolwg hir – ewch ati nawr i ddweud eich barn.  Mewn undeb mae nerth!