Hawlio ad-daliad treth incwm

Mae hawl gan athro neu ddarlithydd roi Tâl Aelodaeth ei Undeb yn erbyn ei dreth incwm a chael ad-daliad. Er enghraifft, ar gyfer 2023 gallai athro llawn amser hawlio 20% neu 40% o £219 yn ôl. 

Onid ydych wedi bod yn hawlio’r ad-daliad hwn yn flynyddol, mae modd i chi hawlio yn ôl am bedair mlynedd. 
 
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi pedair ffurflen P87, un ar gyfer pob blwyddyn. Cofiwch nodi eich rhif Yswiriant Cenedlaethol ar y ffurflen, a chyfeirnod treth eich cyflogwr (dylai hwn fod ar eich slip cyflog).
 
   Y flwyddyn dreth   Diwedd y flwyddyn dreth    Rhaid hawlio erbyn
      2018-19    5 Ebrill 2019    5 Ebrill 2023
      2019-20    5 Ebrill 2020    5 Ebrill 2024
      2020-21    5 Ebrill 2021    5 Ebrill 2025
      2021-22    5 Ebrill 2022    5 Ebrill 2026
      2022-23    5 Ebrill 2023    5 Ebrill 2027

 
 

 

 Mae’r tabl isod yn nodi’r Tâl Aelodaeth ar gyfer y gwahanol gategorïau o aelodaeth ers 2018.

BlwyddynLlawn
amser

Rhan-amser
(0.7-0.9)
Rhan-amser
(0.4-0.6)
Rhan-amser
(0.3 neu lai)

Blwyddyn
galendr
gyntaf
   2018 £204 £171 £138 £114 £0
   2019 £204 £171 £138 £114 £0
   2020 £204 £171 £138 £114 £0
   2021 £204 £171 £138 £114 £0
   2022 £204 £171 £138 £114 £0
   2023 £219 £183.60 £148.20 £122.40 £0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os am fwy o wybodaeth ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cymraeg ym Mhorthmadog ar 0300 200 1900.

Cyngor ariannol annibynnol

Gwasanaeth Ymgynghori Ariannol Annibynnol i Aelodau UCAC

Cred UCAC fod cael mynediad at gyngor ariannol annibynnol drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig i aelodau wrth iddynt gynllunio tuag at eu dyfodol. Yn dilyn proses o gyfweld a gwirio, mae UCAC yn hapus i gymeradwyo'r cwmniau isod:

Rheolwyr Ariannol Fairstone Cyf.
(gwasanaeth i aelodau Cymru gyfan)
Am gyngor ariannol annibynnol ar faterion yn ymwneud â buddsoddiadau, pensiwn ac ysiwiriant.
www.fairstone.co.uk
01970 600 007 / 01239 800 330 

Sterling Porthmadog Cyf.
(gwasanaeth rhanbarthol i aelodau yng ngogledd a chanolbarth Cymru)
Am gyngor ariannol annibynnol ar faterion yn ymwneud â buddsoddiadau, pensiwn, yswiriant a morgeisi.
01766 513 273 

Canllaw Cyf
(gwasanaeth rhanbarthol i aelodau yng ngogledd Cymru)
Am gyngor annibynnol ar sut i gynllunio'n ariannol ar gyfer eich ymddeoliad.
www.canllaw.co.uk
01286 672 011 

Mae'r cwmniau uchod yn cael eu hawdurdodi a'u rheoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol.

*Nid yw UCAC yn gyfrifol am unrhyw gyngor a roir gan gwmni ymgynghori ariannol annibynnol.