8 Mehefin 2017

Ffarwelio a chroesawu aelod newydd o staff

Mae'n gyfnod o newid i ni yma ym Mhrif Swyddfa UCAC wrth i ni ffarwelio gyda Delyth Jones fu'n Ysgrifennydd Aelodaeth a Chyllid yr Undeb am bron i 30 mlynedd. Roedd Delyth yn adnabyddus i'n haelodau ym mhob rhan o Gymru fel y pwynt cyswllt cyntaf wrth ffonio'r Brif Swyddfa ac fel y wyneb oedd yn croesawu’n haelodau ym mhabell UCAC ar feysydd y ddwy Eisteddfod. Diolch o galon Delyth am eich gwasanaeth hir a chlodwiw i'r Undeb.

8 Mehefin 2017

Ymweliad gan Estyn

Mae adeg ymweliad gan Estyn a'r cyfnod yn arwain at arolwg yn gallu bod yn un anodd i athrawon.

20 Ebrill 2017

Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu

Mynychodd Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Elaine Edwards, Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu yng Nghaeredin ddiwedd mis Mawrth. Roedd yno fel un o ddau arweinydd undeb ar wahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

10 Ebrill 2017

Cynhadledd UCAC: Adroddiad gan y Llywydd Cenedlaethol

Fe rydd y gynhadledd flynyddol y cyfle i’r aelodau dderbyn adroddiadau am waith yr undeb ledled Cymru a thu hwnt ac i wyntyllu barn swyddogol yr undeb a chytuno arni. Trowyd y mwyafrif o’r cynigion yn benderfyniadau er mwyn llywio polisïau, gweithgareddau ac ymgyrchoedd UCAC ar gyfer y dyfodol.

6 Ebrill 2017

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg yn cadarnhau canfyddiadau ymchwil UCAC ar lwyth gwaith

Mae UCAC yn croesawu datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet Dros Addysg ar ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg. Rydym yn cefnogi cynnal Arolwg o’r fath bob 2-3 blynedd fel bod modd gweld sut mae pethau’n newid dros amser.